LIFE-MEDEA

הפחתת ההשפעות הבריאותיות של סערות אבק במדבר תוך שימוש בגישות להפחתת חשיפה

LIFE-MEDEA

הפחתת ההשפעות הבריאותיות של סערות אבק במדבר תוך שימוש בגישות להפחתת חשיפה

LIFE-MEDEA

הפחתת ההשפעות הבריאותיות של סערות אבק במדבר תוך שימוש בגישות להפחתת חשיפה

LIFE-MEDEA

הפחתת ההשפעות הבריאותיות של סערות אבק במדבר תוך שימוש בגישות להפחתת חשיפה

LIFE-MEDEA

הפחתת ההשפעות הבריאותיות של סערות אבק במדבר תוך שימוש בגישות להפחתת חשיפה

LIFE-MEDEA

הפחתת ההשפעות הבריאותיות של סערות אבק במדבר תוך שימוש בגישות להפחתת חשיפה

LIFE-MEDEA

הפחתת ההשפעות הבריאותיות של סערות אבק במדבר תוך שימוש בגישות להפחתת חשיפה

LIFE-MEDEA

הפחתת ההשפעות הבריאותיות של סערות אבק במדבר תוך שימוש בגישות להפחתת חשיפה

/

סיכום

שינויים אקלימיים והתחממות גלובלית הביא לעלייה בתדירות ובחומרה של סופות אבק מדבריות לאורך כל אגן הים התיכון. זאת ועוד, סופות אבק מדבריות פוגעות בבריאות בני האדם כתוצאה מהחשיפה לעלייה ברמות זיהום האוויר (חשיפה לחלקיקים מ10 ננו-מטר – 10).

מחקר מידאה מכוון לפתח כלי המתריע בשלבים המוקדמים של זיהום האוויר על סופות אבק עתידיות, ומניח יסודות המשותתות על evidence-base והמלצות מאומתות לגבי פעולות שיש לנקוט בזמן סופות האבק על מנת לצמצם חשיפה בתוך ומחוץ לבתים של חלקיקי זיהום האוויר הפוגעים בבריאותינו. וזאת על מנת למצות את הכלים וגבש המלצות אפקטיביות לצמצום החשיפה לזיהום אבק במקביל לשיפור הבריאות, המחקר יתבצע כמחקר התנהגותי כאשר הנבדקים יהיו אנשים החשופים למפגעי הבריאות של זיהום האוויר כדוגמת ילדים החולים באסמה וחולים הסובלים מפרפור פרוזדורים (AF).

מטרות עיקריות

הקלה בתסמינים הבריאותיים בזמן ארועי זיהום האוויר.
המלצות לצמצום החשיפה לזהום האוויר
מחקרים המדגימים באמצעות מתנדבים החולים באסמה ילדים ו/או מבוגרים החולים בפרפור פרוזדורים.
מודלים מטרולוגיים לחיזוי מוקדם ועתידי
תוצאות הניתנים להעברה לרשויות המתאימות, למסגרות מחקריות, לבעלי עניין ציבוריים, ולאוכלוסייה הכללית.

הפחתת ההשפעות הבריאותיות של סערות אבק במדבר תוך שימוש בגישות להפחתת חשיפה