Life-Medea

מטרה וחזון

Life-Medea

מטרה וחזון

/

מטרה וחזון

סופות אבק הן תופעה הנמצאת בשכיחות גבוהה לרוב באזורים צחיחים. במשך כ-15 שנים, הראו מספר מחקרים שסופות האבק בארצות אגן הים התיכון אשר מקורם בעיקר ממדבר סהרה וממדברי חצי האי ערב, גדלו בשכיחותם ובעוצמתם. ניתן לקשר זאת לתופעת המדבור, לשינויים האקלימיים ולהתחממות הגלובלית. חקיקה של האיגוד האירופאי מגדירה את סופות האבק כבלתי נמנעות, לא מזיקות ומפחיתות את התרומה שלהם לתוספת היומית והשנתית של איכות האוויר בסטדנרטים של עד 10 מיקרון חלקיקים.

למרות זאת, יש עלייה בדיווחים ממחקרים אפידימיולוגיים המקשרים בין חשיפה לחלקיקי אבק 10PM בזמן סופות אבק לעלייה משמעותית בתמותה ואשפוזים לבבים ונשימתיים. ומכאן הצורך למדיניות אירופאית להקטנת החשיפה מצד האוכלוסייה, ועלייה בגמישות המחשבתית מצד היחיד, האוכלוסייה והמסגרות הציבוריות בקשר לסכנה הגוברת ועוצמתם של סופות האבק.

מטרת העל של מידאה היא ליישם ולייעל אסטרטגיה כנגד סופות האבק ולקיימם כחלק ממדיניות אירופאית.

מטרת העל של מידאה היא ליישם ולייעל אסטרטגיה כנגד סופות האבק ולקיימם כחלק ממדיניות אירופאית.:

  • סיפוק בסיס מהימן לפיתוח תוכנית אסטרטגית להורדה בשכיחות האירעות מחלות בריאותיות במהלך סופות האבק, זאת על ידי הקטנת החשיפה.
  • תכנון תוכנית קלה ופשוטה ליישום ההמלצות להקטנת החשיפה בזמן סופות אבק.
  • הוכחת ההיתכנות ליישום מודלים לחיזוי מוקדם של סופות אבק והתראה מוקדמת לאוכלוסייה, ובדגש לאוכלוסיות בריאותיות ספציפיות.
  • העברה בצורה מדוייקת של תוצאות המודלים לרשויות המתאימות, אוכלוסיית החוקרים, בעלי עניין ציבורי ואזרחים בקפריסין, יוון וישראל ולשאר גופים באזורים החשופים לסופות אבק מדבריות באזורים דרום-מזרח אירופה.
  • יצירת פורום ארגוני להעברת יעילה של התוצרים לאחר הפקתם.