Life-Medea

ארגון הפרויקט

Life-Medea

ארגון הפרויקט

/

ארגון הפרויקט

המבנה הארגוני של פרוייקט MEDEA כולל את הגופים הבאים::

  • ועדת היגוי משמש גוף לקבלת החלטות
  • צוות ניהול הפרויקט המורכב ממרכז הפרויקט ומנהל הפרוייקט אחראי לניהול הפעילות של הפרויקט
  • שותפים אחראים למשימות ופעילויות הקשורות בעבודת הפרויקט
  • הוועדה המייעצת, המספקת ייעוץ חיצוני ותומכת בהפצת תוצאות פרויקט
  • ועדה חיצונית

ועדת היגוי

ועדת ההיגוי הוקמה במהלך ישיבת הייסוד של MEDEA, ותתמוך בצוות הניהול של הפרויקט על ידי כך שתפעל כגוף מפקח על מנת להבטיח את העבודה המתוארת בפעולות הפרטניות. הועדה מורכבת מחוקרים מובילים מכל השותפים של MEDEA.

ועדת היגוי אחראית:

  • קבלת החלטות בנוגע לקביעת כיוון ודרך עבור הפרויקט ומעקב אחר ביצוע.
  • קבלת נתונים שישמשו להכנת דוחות ותוצרים.

צוות ניהול פרויקטים

התיאום של פעולות הפרויקט מבוצע על ידי פרופסור Panayiotis Yiallouros – רכז ומנהל הפרויקט.

צוות ניהול הפרויקט מבטיח תקשורת מתמשכת בין שותפים ומפקח על כל העבודה המתבצעת במס' אפיקים. רכז הפרויקט מבטיח שכל המשימות התפעוליות ייענו בהתאם לפרוטוקולים המוסכמים, ללוח הזמנים ולמשאבים, ולבצע התאמות בכל עת. תיאום הפרויקט כולל גם הכנת סדר יום וטיוטות, הצעות להחלטות לישיבות ועדת ההיגוי, ליווי והכנת פרוטוקולים של המפגשים, איסוף כל המסמכים הדרושים (דוחות טכניים ופיננסיים) לאמצע ולסיום תקופת המחקר, וכן מעקב אחר ההחלטות שהתקבלו במהלך המפגשים. ניהול התקציב הכולל והשלמת המשימות הפיננסיות של הפרויקט מתבצע על ידי צוות ניהול הפרויקט. מנהל הפרוייקט עוסק בכל הנושאים הניהוליים והכספיים הנוגעים לתיאום הפרויקט יחד עם הנהלת קפריסין (מתאם שותף).

התיאום בין MEDEA לבין הוועדה מטופל באופן ספציפי על ידי הצוות הניהולי וכולל איסוף מידע על ביצוע הפעולות המתוכננות, מעקב אחר ציות לאבני הדרך בפרויקט והבטחת איכות התוצרים והדו"חות הכספיים לנציבות האירופית.

נקודות ממשק מקומיות

העבודה מאורגנת כפעולות לביצוע, מובלים על ידי מנהלי ביצוע אשר תפקידם לתאם, לתכנן, לפקח ולדווח לצוות הניהול על התקדמות פעולה, כולל בנושאי תקציב. ההנהלה אחראית לכל משימה כחלק מתהליך העבודה, וממנה שותף ניהולי כמנהל פרויקט מקומי האחראי על תיאום ודיווח של העבודה שנעשתה על ידי כל המשתתפים במשימה. יש להם תקשורת תכופה עם מנהל פרויקט באמצעות דוא"ל, פגישות Skype או שיחות ועידה בוידיאו כדי להציג את התקדמות הפעולה ולפתור בעיות טכניות או פיננסיות שנתקלו בהם.

הוועדה המייעצת

הועדה המייעצת של MEDEA הינה גוף ייעוץ חיצוני, שהוקם במטרה לספק ייעוץ חיצוני לשותפי הפרויקט ולתמוך בהפצת תוצאות הפרויקט לקהילות ולרשויות המקומיות. יתר על כן, בכל שלוש המדינות המשתתפות (יוון, קפריסין וישראל), הוועדה המייעצת תתמוך ותסייע גם בהכנסת תוצאות הפרויקט של MEDEA בצורה של אסטרטגיות מקומיות להגנה על הציבור מפני אירועי סופות אבק במדבר במסגרת שינויי אקלים והסתגלות. הוועדה המייעצת כוללת נציגים של רשויות אזוריות בנושא זיהום אוויר ושינויי אקלים, נציגים של רשויות אזוריות בתחומי הבריאות והחינוך וכן נציגים של בעלי עניין חברתיים אזוריים (כגון אגודות מטופלים ואגודות הורים). רשימת חברי הוועדה המייעצת תוגדר במהלך השנה הראשונה, אך היא עשויה להתעדכן לאורך כל תקופת הפרויקט של .MEDEA בסך הכל, לפחות 30 נציגי ארגונים צפויים להיות חלק בוועדה המייעצת, ומפגשים שנתיים צפויים להתקיים סמוך לפגישות השנתיות של פרויקט .MEDEA

פיקוח חיצוני

NEEMO EEIG מונה על ידי הנציבות האירופית על מנת לספק תמיכה חיצונית וניטור פרוייקטLIFE . תפקידו של צוות הניטור החיצוני הוא לתמוך ביישום הפרויקט כקישור בין צוות הניהול של פרוייקט MEDEA לבין הנציבות. התרשים שלהלן מציג את המבנה הארגוני של הפרויקט, תלות הדדית בין גופים בינם לבין בעלי העניין החיצוניים. (תרשים תרשים ארגוני)

תרשים ארגוני

Organisational Chart